Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż wszystkich dostępnych gatunków drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego, sadzonek drzew i krzewów.

Sprzedaż drewna
Sprzedaż drewna w 2024r. odbywa się  zgodnie z Zarządzeniem Nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniającym zarządzenie nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026
Treść Zarządzeń dostępna jest na stronie https://drewno.lasy.gov.pl/. Poniżej znajdą Państwo formularz upoważnienia do odbioru surowca drzewnego.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest:

 • w biurze nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 700- 1400 na podstawie przedłożonego z rejestratora leśniczego wydruku numerów sztuk lub stosów drewna przeznaczonych do sprzedaży dla danego klienta, potwierdzonego podpisem i pieczęcią imienną leśniczego.
 • w siedzibach leśnictw we wtorki i czwartki w godzinach 700 - 1000. Po uzgodnieniu z leśniczym dopuszcza się sprzedaż drewna w innych terminach.

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli masowej określonej przez nadleśniczego na dany rok gospodarczy.

Wywóz drewna z lasu i magazynów otwartych zakupionego z puli detalicznej odbywa się we wtorki i piątki w godzinach 700 - 1500 drogami wskazanymi przez wydającego drewno.

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 01 stycznia 2024r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny , jeśli interesuje Państwa zakup drewna. Poniżej umieszczono także "Regulamin sprzedaży detalicznej drewna" oraz "Warunki kupna -sprzedaży detalicznej surowca drzewnego" w Nadleśnictwie Pińczów.

 

Sprzedaż sadzonek
Nadleśnictwo oferuje do sprzedaży sadzonki gatunków drzew i krzewów leśnych jak również gatunków ozdobnych. Oferta obejmuje wszystkie gatunki wyszczególnione w cenniku do wyczerpania zapasów.
Sprzedaż prowadzona jest na Szkółce Leśnej w Michałowie od wiosny do jesieni, w środy, czwartki i piątki w godzinach 800 - 1300 (rozpoczęcie sprzedaży uzależnione jest od warunków pogodowych)

fot. W. Błaziak

Sprzedaż prowadzi leśniczy szkółkarz Bartosz Maj
tel. kom. 782 989 090
Gospodarstwo Szkółkarskie Michałów
Michałów 211
28-411 Michałów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Pińczów z siedzibą w Michałowie,  Michałów 294, 28-411 Michałów. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail pinczow@radom.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 41 377 18 90 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail:  pinczow@radom.lasy.gov.pl, adres wskazany w pkt. 1 lub telefonicznie 41 377 18 90.

Cele i podstawy przetwarzania
Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w szczególności:

 1. w celu realizacji umowy sprzedaży drewna lub usług oraz dzierżawy i najmu itp.;
 2. w celu zatrudnienia, jak również w celach rekrutacji;
 3. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;
 6. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Zgodnie zaś z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przechowuje się przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W związku z powyższym Pani/Pana dane przechowywane  będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy - jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu dwóch miesięcy, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte (chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie uzasadnione dalszym prowadzeniem rozmów negocjacyjnych w celu zawarcia umowy, przez okres prowadzenie tychże negocjacji wydłużony o dwa miesiące). W celach rekrutacyjnych 2 lata, dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami (50 lat).


Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione uczestniczącym w procedurach przetargowych, jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, podmiotom współpracującym. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.


Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu dla którego dane są zbierane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana
Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do do realizacji celu dla którego dane są zbierane.

Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, np.  odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi celami.