Lista aktualności Lista aktualności

Projekt ochrony przyrody w Lasach Państwowych na lata 2017- 2023

 

Nadleśnictwo Pińczów przystąpiło do realizacji projektu na obszarach Natura 2000.
Działaniami ochronnymi zostały objęte murawy kserotermiczne i obuwik pospolity o łącznej powierzchni 13,6 ha.

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk  przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Planowane efekty: Najistotniejszym rezultatem projektu będzie powierzchnia siedlisk, których stan ochrony zostanie poprawiony bądź wzmocniony, poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik strategiczny):

powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI): 13 600 ha

Wskaźnik produktu: liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.

Wskaźnik produktu: liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 zł